ObrázokPožičovňa náradia  

 

 

Požičovňa ponúka nasledovné náradie v stanovených cenách:

 

Druh náradia / príslušenstva

Výrobné číslo

Cena / hod. bez DPH

Cena / deň bez DPH

elektropneumat. sekacie a vŕtacie kladivo HERMAN BX 1150i

105 088

200,-Sk

1.000,-Sk

elektropneumatické sekacie kladivo HERMAN MX 1100

105 428

180,-Sk

750,-Sk

sekáč špicatý so stopku SDS max. 400 mm

xxxxxx

20,-Sk

100,-Sk

sekáč plochý so stopkou SDS max. 25x400 mm

xxxxxx

25,-Sk

125,-Sk

tvrdokovový vrták so stopkou SDS max.25x690/830 mm

xxxxxx

70,-Sk

350,-Sk

tvrdokovový vrták so stopkou SDS max 40x800/920 mm

xxxxxx

110,-Sk

550,-Sk

K uvedeným cenám pripočítať DPH vo výške 23%               

 

Požičovňa náradia sa riadi nasledovným požičovným poriadkom:

 

Všeobecné ustanovenia:

-    Náradie sa požičiava na dobu 1 až 4 hodiny. Nad túto dobu sa požičanie náradia definuje, ako požičanie na jeden  deň  Za jeden deň požičania náradia sa považuje, ak nájomca vráti požičané náradie do 08.00 hod. nasledujúceho dňa. Po tomto termíne začína plynúť požičanie na dobu 1 až 4 hodiny, nad 4 hodiny začína plynúť ďalší deň požičania náradia.

-   Ak nájomca nevráti požičané náradie v dohodnutom termíne bude si prenajímateľ účtovať zvýšenie požičovného o 25% na každý deň po dohodnutom termíne vrátenia požičaného náradia.

 

Povinnosti prenajímateľa:

-    Prenajímateľ Kovy spol. s r. o. ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť prenajímaného náradia a príslušenstva v čase zapožičania predmetu.

-    Prenajímateľ je povinný pri vrátení náradia vystaviť nájomcovi daňový doklad prípadne faktúru.

 

Povinnosti nájomcu:

-     Je povinný používať požičané náradie výlučne na ten účel, na ktorý je toto náradie určené.

-     Je povinný zaobchádzať s požičaným náradím šetrne a vrátiť ho do požičovne vyčistené.

-    Je povinný v prípade predĺženia dohodnutej doby nájmu túto skutočnosť osobne, alebo telefonicky (faxom) oznámiť prenajímateľovi, a po dohode mu nebude účtované zvýšenie požičovného

-     Zabezpečiť, aby požičané náradie používala iba osoba s príslušnou kvalifikáciou a ktorá je oboznámená s návodom na obsluhu.

-     Zaväzuje sa nahradiť všetky škody na náradí a jeho príslušenstve, a to úhradou faktúry za opravu náradia, prípadne úhradou (nákupom) poškodených častí, ktoré vzniknú neodbornou manipuláciou, požívaním náradia na iné účely ako je predurčené, alebo úmyselným poškodením.

-     Pri odcudzení náradia je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi cenu náradia v nadobúdacej hodnote.

-     Je povinný v prípade akejkoľvek závady náradia okamžite prerušiť prácu a náradie priniesť na opravu prenajímateľovi. Práca s takýmto náradím je považovaná zo strany prenajímateľa ako úmyselné poškodenie !!!

-     Nesmie poskytovať požičané náradie a nástroje tretím osobám !!!

-     Je zakázané brúsiť nástroje nájomcom !!!!            Sekáče ploché alebo špicaté sa kujú !!!! Vrtáky sa brúsia v špeciálnom prípravku. Nedodržanie tejto podmienky bude považované ako zničenie nástroja a takto nabrúsený nástroj bude v plnej hodnote nájomcovi odpredaný !!!!

               

Ručenie nájomcu:

-    Nájomca pri preberaní náradia podpisuje prenajímateľovi zmenku vo výške hodnoty požičiavaného náradia vrátane DPH. Táto zmenka pri vrátení nepoškodeného náradia bude zrušená. V prípade nevrátenia náradia, jeho zničenia ap. bude zmenka uplatnená pri riešení sporu.

-    Nájomca pri preberaní náradia zloží kauciu na dohodnutú dobu požičania náradia a nástroja v hodnote 50% celkovej platby.  Táto kaucia bude zúčtovaná pri vrátení náradia.

 

Oprávnenosť preberania náradia a nástrojov:

-    fyzická /nepodnikateľská/ osoba preberá požičiavané náradie a nástroje osobne proti podpisom

-    právnická osoba, prípadne zamestnávateľ fyzická osoba, pri prvom požičaní náradia a nástrojov predloží zoznam svojich zamestnancov, ktorých  splnomocní vykonávať požičiavanie náradia a nástrojov ako i podpisovanie zmenky za zamestnávateľa. Tlačivo dodá nájomca.

 

 

Čiara

 

V Z O R O V Á   Z M L U V A

o prenájme malej mechanizácie číslo:… , zo dňa:...../...../2002

 

Prenajímateľ: Kovy spol. s r.o.; Lipová 521/1; 031 04  Liptovský Mikuláš; Tel/Fax: 044 / 56 210 48

                        Prevádzka: Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš                                                                                                                    

Nájomca:  …………………………………..           IČO/RČ   : ....………………………….

                   …………………………………..          DIČ/ČOP :.......…………………………

                   …………………………………..          Tel/fax      :..……………………………                                                      

               

I. Predmet prenájmu:

Druh náradia / príslušenstva

Výrobné číslo

Počet

kusov

Cena / hod.

bez DPH

Cena / deň

bez DPH

elektropneumat. sekacie a vŕtacie kladivo HERMAN BX 1150i

105 088

 

200,-Sk

1.000,-Sk

elektropneumatické sekacie kladivo HERMAN MX 1100

105 428

 

180,-Sk

750,-Sk

sekáč špicatý so stopku SDS max. 400 mm

xxxxxx

 

20,-Sk

100,-Sk

sekáč plochý so stopkou SDS max. 25x400 mm

xxxxxx

 

25,-Sk

125,-Sk

tvrdokovový vrták so stopkou SDS max.25x690/830 mm

xxxxxx

 

70,-Sk

350,-Sk

tvrdokovový vrták so stopkou SDS max 40x800/920 mm

xxxxxx

 

110,-Sk

550,-Sk

K uvedeným cenám pripočítať DPH vo výške 23%                                   C e l k o m :____________/____________

                                                                                                                     

II. Cena prenájmu:

1.        Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet plnenia podľa „Cenníka prenájmu elektrického ručného náradia a príslušenstva“ platného od 1. mája 2002. uvedeného v tabuľke bod „I. Predmet prenájmu“

2.        Cena za predmet prenájmu je splatná pri odovzdaní predmetu zmluvy a vystavení, pokladničného dokladu prípadne faktúry prenajímateľom..

 

III. Čas plnenia a ďalšie ustanovenia:

1.        Nájomca je povinný si pri preberaní náradia preveriť jeho funkčnosť a úplnosť.

2.        Pri oneskorenom vrátení sa čas oneskorenia zaratáva do doby prenájmu podľa požičovného poriadku viď st. 2

3.        Prenajímateľ je povinný prečítať si návod na použitie, ktorý je súčasťou výbavy stroja a dodržiavať pokyny výrobcu.

4.        Pri zničení náradia posúdi mieru poškodenia opravárenský servis. Nájomca má právo na úhradu výšky škody od prenajímateľa v plnej výške.

5.        Prenajímateľ pri preberaní náradia od nájomcu vykoná kontrolu úplnosti a funkčnosti náradia.

 

IV. Záruky:

1.        Nájomca pri preberaní náradia podpisuje zmenku, ktorá je neoddeliteľnou prílohou pre prenajímateľa k tejto zmluve.

2.        Zmenka je vypísaná na každé náradie zvlášť, vo výške zriaďovacej ceny náradia. Vypisuje ju nájomca vlastnou rukou.

3.        Pri vrátení náradia a uhradení ceny za jeho vypožičanie bude zmenka vrátená nájomcovi.

 

V. Preberací protokol:

Prevzaté dňa: ....../......./2002    Predpokladaná doba  prenájmu:.......dni/hod. * Nehodiace sa škrtnite!

Vrátené  dňa:....../......../2002

Stav náradia pri preberaní:..........................................................................................................................

                                          ..........................................................................................................................

Stav náradia pri vrátení   : ..........................................................................................................................

                                      ...........................................................................................................................

Vybratá záloha                : ............................Sk; slovom:...........................................................................

Zmenka číslo                   :................................

 

Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil s požičovným poriadkom a súhlasí so zmluvou!

 

 

 

Prenajímateľ: ______________________               Nájomca: ______________________

                               podpis a pečiatka                                                podpis a pečiatka      

 

 

 

 

Na stiahnutie:

- tlačivo potrebné na plnomocenstvo ( formát MS Word 25kB )